STRONA GŁÓWNA

O TOWARZYSTWIE

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PTOL

AKTUALNOŚCI

KONFERENCJE I ZJAZDY

LINKI

DO POBRANIA

VARIA

KWARTALNIK PTOL

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY UBEZPIECZENIOWEJ

KORESPONDENCJA
 

 


Idea orzecznictwa lekarskiego

Ustawa o zawodzie lekarza nakłada na osobę mającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, obowiązek udzielania pomocy w zakresie świadczeń zdrowotnych.

Należą do nich:
- badanie stanu zdrowia,
- rozpoznawanie chorób i zapobieganie im,
- leczenie i rehabilitacja chorych,
- udzielanie porad i promowanie zdrowia,
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

Istotą orzecznictwa lekarskiego jest wypowiadanie się - dla różnych celów i w różnej formie - o wnioskach wynikających ze stwierdzonych badaniem odchyleń od stanu zdrowia.

Orzeczenie lekarskie ma istotne znaczenie dlatego, że w wielu przypadkach może od niego zależeć los człowieka, jego zdrowie, warunki bytowe, a nawet wolność i honor. Każdy lekarz, wydając orzeczenie lekarskie, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności i z olbrzymiego kredytu zaufania, jakim obdarzyło go społeczeństwo. Toteż żadne względy wynikające ze współczucia, litości, powiązań zawodowych i towarzyskich nie mogą mieć wpływu na treść orzeczenia lekarskiego.

Każdy lekarz, wydając orzeczenie, analizuje stan faktyczny i wysnuwa wnioski. Orzeczenie powinno być zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej i przepisami prawa w danej dziedzinie, a także z etyką i sumieniem wydającego je lekarza.

Orzeczenie lekarskie jest dokumentem, od którego może zależeć dalszy los pacjenta, dlatego każdy lekarz, który je wydaje, powinien być świadom tego, że wartość dowodowa orzeczenia lekarskiego nie może budzić wątpliwości.

Orzecznictwo lekarskie jest niezbędnym elementem zabezpieczenia społecznego. Istotną rolę odgrywa również w ubezpieczeniach komercyjnych, a także w sądowym postępowaniu odwoławczym od decyzji przyznających lub nieprzyznających świadczenia z zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń komercyjnych.

Wszystkie orzeczenia lekarskie dla przedstawionych wyżej celów sprowadzają się do stwierdzenia różnego stopnia niepełnosprawności spowodowanej upośledzeniem funkcji organizmu w następstwie wrodzonych lub nabytych schorzeń albo urazów.

Dlatego też zasady orzecznictwa lekarskiego o niepełnosprawności oraz regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w naszym kraju powinny być znane zarówno lekarzom leczącym jak również lekarzom orzekającym i biegłym sądowym.

Zapraszamy wszystkich lekarzy i osoby zainteresowane tymi tak istotnymi społecznie zagadnieniami do udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego. Prosimy o nadsyłanie artykułów do naszego kwartalnika "Orzecznictwo lekarskie" oraz o wypowiedzi, opinie i komentarze na stronie internetowej PTOL.

Anna Wilmowska
Prezes PTOL

Copyright © 2007 PTOL - WARSZAWA,    Wszystkie prawa zastrzeżone.  WEBMASTER: webmaptol@gmail.com  AKTUALIZOWANO: 22.10.2016